هتل ها

تاریخ انتشار : ۱۲ فروردین ۱۳۹۶

#

نام / کد و درجه

مدیر بهره بردار

یک تخته

دو تخته

با حمام بی حمام

تعداد سوئیت

تعداد آپارتمان

تعداد اتاق

تعداد تخت

نشانی و ایمیل

تلفن

دورنویس

تاریخ درجه بندی

۱

دالاهو ـ دو ستاره T

۲۹۰۱۳/۲

محمد داوری فر

حیدر داوری

۲

۳

۳۲

۱۰

۶

۵۳

۱۰۱

ایلام ـ خ فردوسی ـ نبش خ واسطی

۳۳۳۶۸۹ ـ ۰۸۴۱

۳۳۳۴۱۰۹

۲

لاله ـ یک ستاره C

۲۹۰۱۲/۲

پیمان رفعتی / پیمان رفعتی

ـــ

۴

۰

۴

۸

۱

۲۰

ایلام ـ خ آیت اله حیدری ـ جنب سازمان تبلیغات اسلامی

۳۳۴۱۷۱۴ ـ ۰۸۴۱

۳۳۴۵۹۵۸

۳

ستاره کبیرکوه ـ یک ستاره C 29011/2

شیرزاد بیگی / شیرزاد بیگی

۰

۸

۰

۶

ــــ

۱۴

۲۸

آبدانان ـ خیابان شهید بهشتی ـ انتهای بلوار

۴۲۰۰ ـ ۶۲۲ ـ ۰۸۴۲

۲۲۵۳

۴

کربلا ـ یک ستاره C

۲۹۰۱۴/۲

داوود ریزه بندی / داوود ریزه بندی

۱

۱۱

۱۲

۳

۲

۳۵

۷۰

ایلام ـ خیابان فردوسی ـ خیابان شهید عبداللهی پور

۳۳۳۶۹۷۵ ـ ۰۸۴۱

۲۲۲۰۵۱۳

۵

نوید ـ یک ستاره C

۲۹۰۰۹/۲

مجید محمدزاده / مجید محمدزاده

۸

( سه تخته)

۲

(چهار تخته)

۲

۱۲

۳۶

مهران ـ بلوار جانبازان ـ روبروی مسجد جامع

۲۸۱۷ـ ۸۲۲ ـ ۰۸۴۲

۶

ماداکتو ـ ۲ ستاره T

۲۹۰۰۷/۲

محمد ملکی / حسین علی ملکی

۰

۷

۱

۳

۲

۱۳

۲۶

دره شهر ـ بلوار نیروی هوایی ـ جنب شرکت برق شهرستان

۲۶۹۹ ـ ۵۲۲ ـ ۰۸۴۲

#

نام / کد و درجه

مدیر بهره بردار

یک تخته

دو تخته

با حمام بی حمام

تعداد سوئیت

تعداد آپارتمان

تعداد اتاق

تعداد تخت

نشانی و ایمیل

تلفن

دورنویس

تاریخ درجه بندی

۷

خلیج فارس ـ یک ستاره C 29008/2

سامی شوهان زاده / سامی شوهان زاده

۰

۶

۰

۸

ــــ

۱۴

۲۸

مهران ـ بلوار امام زاده سیدحسن

۳۵۱۸ ـ ۸۲۲ ـ ۰۸۴۲

۸

هتل و رستوران خلاش

دو ستاره T

وصفی خلاش

۳

۱۶

ـــ

۵

۲۴

۴۵

ایلام ـ خیابان آیت الله حیدری

۳۳۳۲۳۸۶ ـ ۰۸۴۱

۳۳۳۵۵۶۳

#

نام / کد و درجه

مدیر بهره بردار

یک تخته

دو تخته

با حمام بی حمام

تعداد سوئیت

تعداد آپارتمان

تعداد اتاق

تعداد تخت

نشانی و ایمیل

تلفن

دورنویس

تاریخ درجه بندی

۱

دالاهو ـ دو ستاره T

۲۹۰۱۳/۲

محمد داوری فر

حیدر داوری

۲

۳

۳۲

۱۰

۶

۵۳

۱۰۱

ایلام ـ خ فردوسی ـ نبش خ واسطی

۳۳۳۶۸۹ ـ ۰۸۴۱

۳۳۳۴۱۰۹

۲

لاله ـ یک ستاره C

۲۹۰۱۲/۲

پیمان رفعتی / پیمان رفعتی

ـــ

۴

۰

۴

۸

۱

۲۰

ایلام ـ خ آیت اله حیدری ـ جنب سازمان تبلیغات اسلامی

۳۳۴۱۷۱۴ ـ ۰۸۴۱

۳۳۴۵۹۵۸

۳

ستاره کبیرکوه ـ یک ستاره C 29011/2

شیرزاد بیگی / شیرزاد بیگی

۰

۸

۰

۶

ــــ

۱۴

۲۸

آبدانان ـ خیابان شهید بهشتی ـ انتهای بلوار

۴۲۰۰ ـ ۶۲۲ ـ ۰۸۴۲

۲۲۵۳

۴

کربلا ـ یک ستاره C

۲۹۰۱۴/۲

داوود ریزه بندی / داوود ریزه بندی

۱

۱۱

۱۲

۳

۲

۳۵

۷۰

ایلام ـ خیابان فردوسی ـ خیابان شهید عبداللهی پور

۳۳۳۶۹۷۵ ـ ۰۸۴۱

۲۲۲۰۵۱۳

۵

نوید ـ یک ستاره C

۲۹۰۰۹/۲

مجید محمدزاده / مجید محمدزاده

۸

( سه تخته)

۲

(چهار تخته)

۲

۱۲

۳۶

مهران ـ بلوار جانبازان ـ روبروی مسجد جامع

۲۸۱۷ـ ۸۲۲ ـ ۰۸۴۲

۶

ماداکتو ـ ۲ ستاره T

۲۹۰۰۷/۲

محمد ملکی / حسین علی ملکی

۰

۷

۱

۳

۲

۱۳

۲۶

دره شهر ـ بلوار نیروی هوایی ـ جنب شرکت برق شهرستان

۲۶۹۹ ـ ۵۲۲ ـ ۰۸۴۲

#

نام / کد و درجه

مدیر بهره بردار

یک تخته

دو تخته

با حمام بی حمام

تعداد سوئیت

تعداد آپارتمان

تعداد اتاق

تعداد تخت

نشانی و ایمیل

تلفن

دورنویس

تاریخ درجه بندی

۷

خلیج فارس ـ یک ستاره C 29008/2

سامی شوهان زاده / سامی شوهان زاده

۰

۶

۰

۸

ــــ

۱۴

۲۸

مهران ـ بلوار امام زاده سیدحسن

۳۵۱۸ ـ ۸۲۲ ـ ۰۸۴۲

۸

هتل و رستوران خلاش

دو ستاره T

وصفی خلاش

۳

۱۶

ـــ

۵

۲۴

۴۵

ایلام ـ خیابان آیت الله حیدری

۳۳۳۲۳۸۶ ـ ۰۸۴۱

۳۳۳۵۵۶۳