شناسنامه خدمات الکترونیک

تاریخ انتشار : ۱۰ فروردین ۱۳۹۶
عنوان خدمت ارائه دهنده شرح (دانلود) فرم مربوطه لینک دسترسی
شناسنامه خدمات فایل
ثبت آثار منقول تاریخی – فرهنگی در فهرست آثار ملی میراث فرهنگی فایل PDF
میراث فرهنگی فایل PDF
صدور مجوز ثبت اطلاعات مجموعه داران اشیاء مجاز در سیستم میراث فرهنگی میراث فرهنگی فایل PDF
صنایع دستی فایل PDF Bpms.ichto.ir
صدور مجوز بهره برداری از اماکن گردشگری گردشگری فایل PDF
سرمایه گذاری و برنامه ریزی فایل PDF
گردشگری فایل PDF ta.ichto.ir
صنایع دستی فایل PDF eservices.ichto.ir
صنایع دستی فایل PDF eservices.ichto.ir
صدور و فروش بلیط اماکن فرهنگی – تاریخی گردشگری فایل
گردشگری فایل PDF ta.ichto.ir
میراث فرهنگی فایل PDF
میراث فرهنگی فایل PDF
ثبت میراث ناملموس در فهرست آثار ملی میراث فرهنگی فایل PDF
صنایع دستی فایل PDF
سرمایه گذاری فایل PDF
سرمایه گذاری فایلمجوز PDF omtm.ir
سرمایه گذاری PDF