شناسنامه خدمات الکترونیک

تاریخ انتشار : ۱۰ فروردین ۱۳۹۶
عنوان خدمت ارائه دهنده شرح (دانلود) فرم مربوطه لینک دسترسی
شناسنامه خدمات فایل
ثبت آثار منقول تاریخی – فرهنگی در فهرست آثار ملی میراث فرهنگی فایل PDF jaamichto.ir
میراث فرهنگی فایل PDF jaamichto.ir
صدور مجوز ثبت اطلاعات مجموعه داران اشیاء مجاز در سیستم میراث فرهنگی میراث فرهنگی فایل PDF jaamichto.ir
صنایع دستی فایل PDF hl.ichto.ir
صدور مجوز بهره برداری از اماکن گردشگری گردشگری فایل PDF my.ichto.ir
سرمایه گذاری و برنامه ریزی فایل PDF my.ichto.ir
گردشگری فایل PDF ta.ichto.ir
صنایع دستی فایل PDF eservices.ichto.ir
صنایع دستی فایل PDF eservices.ichto.ir
صدور و فروش بلیط اماکن فرهنگی – تاریخی گردشگری فایل eticket.ichto.ir
گردشگری فایل PDF ta.ichto.ir
میراث فرهنگی فایل PDF jaamichto.ir
میراث فرهنگی فایل PDF jaamichto.ir
ثبت میراث ناملموس در فهرست آثار ملی میراث فرهنگی فایل PDF jaamichto.ir
صنایع دستی فایل PDF
سرمایه گذاری فایل PDF my.ichto.ir
سرمایه گذاری فایلمجوز PDF omtm.ir
سرمایه گذاری PDF