قبرستان ها

تاریخ انتشار : ۱۳ فروردین ۱۳۹۶

گورستان کان گنبد

این گورستان تاریخی در ۳۰ کیلومتری جنوب شهرستان ایلام قرار دارد. در سال ۱۳۶۴ هجری شمسی هنگام تعریض جاده ایلام به ارکواز ملکشاهی در ناحیه کان گنبد به گورستان قدیمی برخورد شد که در آن سال دفتر آثار تاریخی آقایان فائق توحیدی و مرحوم علی محمد خلیلیان به محل اعزام شدند.

 


 

گورستان باستانی چوار

در بخش چوار شهرستان ایلام چندین گور قدیمی کشف شدند.

 


 

گورهای باستانی چنار باشی

هیأت مشترک باستان شناسی ایران و بلژیک، در ناحیه چنار باشی شهرستان ایلام، تعدادی گور در کنار رودخانه ای خشک شده یافت که بنا به رسم آن زمان مردگانشان، درون خمره ای کوچک و بزرگ دفن شده بودند و اشیاء و لوازم مرده نیز در کنار او در داخل خمره قرار داشتند.