آگهی فـراخوان منـاقصـه

تاریخ انتشار : ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
موضوع : اخبار,اخبار

اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام در نظر دارد برآورد واحداث مسیردسترسی به تنگه کافری به طول ۱۲۰۰متردر شهرستان بدره را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله براساس فهرست بهاء راه وباند سال ۹۸ با برآورد اولیه ۸۸۲/۱۵۷/۷۰۸/۲ بشرح ذیل  به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.

۱- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۰۷۴/۹۷۱/۱۵۴ریال میباشد.( صرفا” ضمانت نامه بانکی).

۲- اسناد مناقصه از تاریخ ۲۵/۰۲/۹۸ لغایت ۰۳/۰۳/۹۸در سایت setadiran.ir قابل دریافت می باشد .

۳- آخرین مهلت پیشنهاد قیمت پایان وقت اداری مورخ ۱۳/۰۳/۹۸ می باشد .

۴-زمان بازگشایی پاکات:۱۸/۰۳/۹۸ درمحل کمیسیون مناقصات اداره کل.

۵- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

۶-هزینه بیمه پروژه برعهده برنده مناقصه می باشد.

۷- اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

۸-تامین اعتبارپروژه مذکوربصورت نقدی می باشد.

۹-شرایط خصوصی شرکت درمناقصه :

الف-فقط شرکت ها وپیمانکاران دارای گواهینامه صلاحیت ازسازمان مدیریت وبرنامه ریزی دررشته های راه وابنیه مجازبه شرکت دراین مناقصه هستندوسایرشرکت هاو پیمانکاران حق شرکت دراین مناقصه رانخواهند داشت.

چاپ کن

نظرات