پرسش های متداول

تاریخ انتشار : ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

جهت دریافت پروانه تولید انفرادی از چه طریقی باید اقدام نمود؟

برای این منظور می‌توان از طریق سامانه bpms.ichto.ir اقدام کرد.

جهت دریافت جواز تأسیس کارگاه از چه طریقی باید اقدام شود؟

برای این منظور می‌توانید از طریق سامانه bpms.ichto.ir اقدام نمائید.

جهت دریافت پروانه تولید کارگاهی از چه طریقی باید اقدام کنیم؟

برای این منظور شما می‌توانید از طریق سامانه bpms.ichto.ir اقدام نمائید.

برای دریافت مجوز بند ب از چه طریقی باید اقدام کنیم؟

برای این منظور شما می‌توانید از طریق سامانه ta.ichto.ir اقدام نمائید.

موزه‌های زیرمجموعه اداره کل کدامند؟

موزه مردم شناسی قلعه تاریخی والی

موزه باستان شناسی دره شهر

موزه تاریخ کشاورزی ایلام

مراحل دریافت موافقت اصولی چیست؟

شما می‌توانید جهت آگاهی از فرآیند صدور موافقت اصولی از طریق آدرس زیر اقدام نمائید.
موافقت اصولی